SEZNAM DIREKTIV OBCHODNÍCH PODMÍNEK

A1. Úvodní ustanovení a vymezení pojmů
A2. Všeobecné podmínky ke zboží prezentovanému v katalozích společnosti ARTCAPITA s.r.o.
A3. Všeobecné podmínky k objednávce zboží společnosti ARTCAPITA s.r.o.
A4. Direktiva JAKOSTI MATERIÁLŮ ZBOŽÍ, REKLAMAČNÍ ŘÁD
A5. Direktiva katalogu STUCCODECOR STANDARD
A6. Direktiva katalogu STUCCO DECOR CLASSIC
A7. Direktiva katalogu STUCCO DECOR LUXURY
A8. Direktiva ATYPICKÉ VÝROBY
A9. Direktiva AUTORIZOVANÝ SUBDODAVATEL MONTÁŽNÍCH PRACÍ A ŠKOLENÍ V OSAZENÍ SÁDROVÝCH PRVKŮ
A10. Direktiva ARCHITEKTONICKÝ SERVIS SPOLEČNOSTI
A11. Direktiva MONTÁŽNÍCH PRACÍ ZE STRANY ODBĚRATELE:
A12. Direktiva MONTÁŽNÍCH PRACÍ ZE STRANY SPOLEČNOSTI ARTCAPITA
A13. Direktiva DOPORUČENÉ SKLADOVÁNÍ A MANIPULACE SE ZBOŽÍM
A14. Direktiva AUTORSKÝCH PRÁV
A15. Direktiva POSOUZENÍ OBJEDNÁVKY
A16. Direktiva KATALOGU STUCCODECOR TOOLS
A17. Direktiva KATALOGU STUCCODECOR NATURE a KATALOGU STUCCODECOR FUTURE
A18. Direktiva KATALOGU STROPNÍCH SESTAV
A19. Direktiva ZÁRUČNÍ PODMÍNKY OSAZOVACÍCH A STAVEBNÍCH PRACÍ ZE STRANY ARTCAPITA
A20. Direktiva ZÁVĚRECNÁ USTANOVENÍ OBCHODNÍCH PODMÍNEK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI ARTCAPITA s.r.o.

A1.

Úvodní ustanovení a vymezení pojmů

 1. Obchodní společnost ARTCAPITA s.r.o. zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 151741.
  IČ: 28896637 se sídlem: Amforová 1900/14 Praha 5, PSČ 155 00, nabízí zboží ve svých prodejních katalozích. Společnost ARTCAPITA s.r.o. (dále také jen „Artcapita“ nebo „prodávající“ nebo „zhotovitel“) je u většiny zboží výrobce, část zboží Artcapita prodává.
 2. Artcapita není provozovatel e-shopu, vystavuje pouze svůj internetový katalog.
 3. Adresa výroby je 17.listopadu 370/30, Říčany u Prahy, PSČ 251 01
 4. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) a kupujícího (dále také jen „odběratele“) na straně druhé při prodeji zboží a při dodávce díla.
 5. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást objednávky zboží a kupující podpisem objednávky současně stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že bere výslovně na vědomí, že tyto obchodní podmínky jsou součástí smluvního ujednání mezi ním a prodávajícím. Obchodní podmínky jsou také k dispozici k nahlédnutí na internetovém portálu prodávajícího stuccodecor.cz
 6. Prodávající výslovně upozorňuje kupujícího, že prodávané zboží je určeno pro vytváření umělecké řemeslné výzdoby, není-li uvedeno v kupní smlouvě jinak. Zboží je určeno pro specializované řemeslníky. Artcapita nabízí k prodanému zboží školení a pokud je kupujícím odmítnuto, tak automaticky předpokládá, že kupující je zcela obeznámen s řemeslnou náročností osazení.
 7. Je-li kupujícím spotřebitel, jak je definováno v bodě A1.10. níže, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“) a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).
 8. Je-li kupující jiný subjekt než spotřebitel, jak je definován v bodě A1.11. níže, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami ObčZ (přičemž podle § 2158 odst. 1 ObčZ platí, že se ustanovení § 2158 až § 2174 ObčZ nepoužijí).
 9. Prodávající je právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Prodávající přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
 10. Kupující – spotřebitel je každý kupující, nejedná-li se o kupujícího-jiný subjekt, jak je definován v odstavci A1.11. těchto obchodních podmínek.
 11. Kupující – jiný subjekt je takový kupující, který je podnikatelem a při uzavření smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě týká jeho podnikatelské činnosti. Podnikatelem je přitom ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
 12. Předmět koupě – předmětem koupě na základě kupní smlouvy je zboží uvedené v objednávce zboží (dále též jen „zboží“). Rozhodující jsou údaje o zboží včetně kupní ceny v okamžiku uzavření kupní smlouvy.

A2.
Všeobecné podmínky ke zboží prezentovanému v katalozích společnosti ARTCAPITA s.r.o.

 1. Artcapita má nezpochybnitelné právo k:
  a )     Rušení položek katalogu, přejmenovávání položek katalogu, neaktualizování katalogu, vzniku chyb v katalogu.
  b)      Změny v technologii výroby zboží, změny dodavatelů vstupních materiálů výroby, změny jakosti vstupních materiálů výroby.
  c)      Změny technologie balení zboží, změny dodavatelů obalových materiálů, změny jakosti obalových materiálů.
  d)      Rušení položek ceníku, přejmenovávání položek ceníku, neaktualizování ceníku, vzniku chyb v ceníku.
 2. Každý jednotlivý katalog se řídí speciálními direktivy, které v jeho případě, pokud je uvedeno jinak upravují všeobecné obchodní a dodací podmínky.
 3. Expedice zboží a sklady:
  a)      Zboží není standardně vyráběno pro sklad. Skladují se pouze přebytky ze zakázkové výroby. Není prováděna inventura skladu, veškeré zboží je vyprodáno ke konci daňového období.
  b)      Zboží je standardně baleno v papírových bednách z třívrstvé lepenky. Více v bodě A13 – direktiva doporučeného skladování.

A3.
Všeobecné podmínky k objednávce zboží společnosti ARTCAPITA s.r.o.

 1. Artcapita uznává pouze objednávky podle vzoru nezávazné nabídky zboží a služeb, která je objednateli zasílána nazákladě jeho poptávky.
 2. Objednávku lze považovat za akceptovanou tj. oboustranně závaznou pokud:
  a)      Je podepsaná oběma stranami nebo osobami k tomu zplnomocněnými.
  b)      Kupující / objednatel si zadá poptávku zboží a služeb pomocí našeho webového poptávkového systému na zboží, který je dostupný na stuccodecor.cz, nebo nás prostě poptá pomocí některého z kontaktních e-mailů, které jsou uvedeny na stuccodecor.cz. Následně dojde ze strany společnosti Artcapita k posouzení poptávky a vyjádření o jejím plnění či neplnění na e-mail objednatele. Více v bodě A15 – direktiva posouzení objednávky. Pokud je poptávka posouzena jako realizovatelná, je objednateli zaslána e-mailovou formou nezávazná cenová nabídka, která má náležitosti objednávky zboží a služeb. Po jejím schválením objednatelem je kupujícímu zaslána zálohová faktura na celou cenu zboží a od data jejího proplacení běží doba dodání (viz bodA3.06). Originál zálohové faktury s fakturou vyúčtovací dostává kupující při převzetí zboží. Proplacení zálohové faktury objednatelem je stvrzení závaznosti objednávky z jeho strany. Objednávka a její plnění je dále oboustranně závazná. Objednatel byl informován a seznámil se v objednávce zboží s obsahem těchto obchodních podmínek.
  c)       V případě že se jedná o objednávku z katalogu Stuccodecor Luxury nebo Stuccodecor Stropní Sestavy dojde nejprve k posouzení poptávky a jejímu případnému nacenění, následně se postupuje  podle procesu uvedeném v bodě A3.02.b.
 3. Všeobecné podmínky k objednávce na zboží:
  a)       Podpisem objednávky ze strany odběratele jako kupujícího a dodavatele jako prodávajícího, nebo oboustranným akceptováním dle bodu A3.02.b je uzavřena mezi stranami smlouva o dodávce zboží sádrových dekoračních prvků (specifikovaných pod katalogovém číslu v základní nabídce zahrnutých služeb objednávky), které se dodavatel zavazuje dodat způsobem definovaným ve způsobu odběru objednávky a objednatel se zavazuje za ně uhradit v objednávce sjednanou cenu.
  b)      Odběratel je povinen umožnit svoz zboží (pokud je to zahrnuto v objednávce) na adresu dodání (definovanou v adrese dodání zboží na objednávce), nebo si zboží osobně vyzvednout na adrese výroby společnosti Artcapita nejpozději do 20 pracovních dnů ode dne, kdy byla zahájena jeho expedice. V případě, že tak neučiní, zavazuje se objednatel zaplatit dodavateli skladné, které činí 5 % z ceny zboží za každý den skladování, dokud si zboží osobně nevyzvedne na adrese výroby dodavatele nebo umožní dodavateli svoz na místo.
  c)      Dodavatel splní svoji povinnost a předá zboží v perfektním stavu bez závad, kazů a nedodělků, s výjimkou závad definovaných v bodě A4 – direktivách Jakosti materiálů zboží, reklamační řád, nejpozději v termínu uvedeném v objednávce. Pokud tak neučiní, má odběratel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý den zpoždění. Dodavatel má právo požadovat po odběrateli, pokud se zpozdí s proplacením faktury po splatnosti uvedené na faktuře, smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení.
  d)     Odběratel akceptuje podmínku dodavatele, že záruční podmínky lze uplatnit pouze na řádně předané zboží. Za řádně předané zboží se považuje proplacení konečné faktury. Pokud byla v zálohové faktuře vyplacena celá částka zboží a vyúčtovací faktura je vystavena na částku 0 Kč, bude zboží řádně předáno protokolem o předání zboží.
  e)      Smluvní strany prohlašují, že při jednání o této smlouvě měly rovné postavení a žádná z nich nejednala tak, jako by byla slabší smluvní stranou. Smluvní strany se navzájem ujišťují, že veškerá ujednání a prohlášení v této smlouvě považují za učiněná v oboustranné dobré víře a v souladu s dobrými mravy. Obě smluvní strany prohlašují, že při sjednávání této smlouvy jednaly v rámci své podnikatelské činnosti.
 4. Zasílání a přeprava zboží:
  a)      Odběratel je povinen převzít zboží v souladu s kupní smlouvou. K převzetí zboží je kupující (odběratel) oprávněn jen tehdy, uhradí-li předtím celou kupní cenu zboží.
  b)      Osobní odběr na adrese výroby společnosti Artcapita, vždy po telefonickém objednání na čísle: +420 607743371.
  c)      Přeprava společností Artcapita není standardem ke každému zboží.
  d)      Za přepravu kurýrními společnostmi nenese Artcapita zodpovědnost.
  e)      V případě své nepřítomnosti na adrese uvedené v objednávce ve smluveném termínu dodání zboží podle předchozího odstavce je kupující povinen zajistit převzetí zboží zplnomocněnou osobou, která předloží originál objednávky a doklad o zaplacení kupní ceny a která zboží od prodávajícího převezme. Pokud kupující / objednatel toto nezajistí, má právo dodavatel zboží složit v místě realizace objednatele bez předávacího protokolu. V takovém případě jako předávací protokol postačí čestné prohlášení dodavatele o doručení zboží. Případné námitky ke zboží musí objednatel doručit písemně, nebo emailovou formou dodavateli do 14 pracovních dní od data svozu zboží dodavatelem. Při dopravě do vyšších pater je kupující povinen zaplatit doplatek prodávajícímu podle ceníku prodávajícího, který je dostupný na stuccodecor.cz, platného v době nákupu, pokud nelze použít nákladní výtah. Kupující má právo zboží při převzetí rozbalit a zkontrolovat množství a kvalitu dodaného zboží. Zjistí-li kupující rozdíly v kvalitě nebo množství, uvedou se tyto skutečnosti na předávacím protokolu. Postup reklamace vadného plnění je shodný s postupem v bodu A3.07. těchto obchodních podmínek.
 5. Ceny a platební podmínky:
  a)      Ceny zboží jsou stanoveny dle aktuálního ceníku zboží prodávajícího, který je dostupný na stuccodecor.cz, v době uzavření kupní smlouvy, není-li dohodnuto jinak (dále jen „kupní cena“). V ceně není zahrnuta doprava zboží, montáž zakoupeného zboží, nadstandardní výroba. Ceny za tyto služby jsou účtovány samostatně.
  b)      Ceny mají charakter cen smluvních a jsou uváděny bez DPH (prodávající je plátcem DPH).
  c)      Kupující je povinen uhradit kupní cenu, buď v hotovosti při uzavření kupní smlouvy na pokladně prodávajícího, nebo bankovním převodem na účet určený prodávajícím.
 6. Doba dodání a odběr zboží:
  a)      Standardně je zboží vyrobeno do dvaceti pracovních dnů od data proplacení zálohové faktury.
  b)      Artcapita má právo změnit termín dodání zboží, vždy ale zákazníka informuje předem o nestandardním termínu dodání.
 7. Postup reklamace:
  a)      Reklamaci lze podat písemně na adresu výroby Společnosti Artcapita, 17.listopadu 370/30, Říčany, 251 01, nebo e-mailem info@artcapita.cz. Vždy je nutné ještě potvrdit odeslání, resp. doručení reklamace na telefonu: +420 607 743 371.
  b)     Nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení zboží přechází na kupujícího odevzdáním zboží kupujícímu.
  c)      Artcapita posoudí oprávněnost reklamace dle bodu A4. a vyrozumí kupujícího do 30 pracovních dnů, ve výjimečných případech do 60 pracovních dnů ode dne doručení reklamace.
 8. Závěrečná ustanovení k objednávce zboží:
  a)     Tuto objednávku /smlouvu lze měnit jen na základě písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

A4.

Direktiva JAKOSTI MATERIÁLŮ ZBOŽÍ, REKLAMAČNÍ ŘÁD

 1. Standardní sádrové prvky jsou vyráběny z certifikované štukatérské sádry značky Stuckgips Formula.
 2. Zboží vždy prochází trojí kontrolou, než je expedováno odběrateli.
  a)      Výroba vyřadí hrubé defekty (dále jen „Hrubé defekty“).
  b)      Mezisklad vyřadí drobné defekty (dále jen „Drobné defekty“).
  c)      Expedice zboží provede retuš bezvýznamných defektů před zabalením zboží do bedny (dále jen „Bezvýznamné defekty“)
 3. Artcapita má dvě linie výroby – Tradiční (Dnes už je nestandardní, pouze na objednání. Svůj smysl má pouze u památkových objektů.) a Moderní (standardní výroba):
  a)      Tradiční armatura z jutových vláken (není standardem), Artcapita si vyhrazuje právo při expedici zboží užívat jak standardu, ne standardu a nadstandardu v balení zboží bez objednání odběratelem (to vždy vzestupným směrem nikdy však sestupně). V takovém případě není nadstandard účtován a odběratel obdrží provedení nad standard zdarma, pouze za cenu standardního provedení zboží.
  b)      Moderní armatura ze sklovláknité tkaniny.
 4. Vylepšení a nadstandardní výroba se řídí aktuálním ceníkem společnosti Artcapita, který je dostupný na stuccodecor.cz:
  a)       Výroba z keramické sádry, kufsteinu, dusaného pískovce, teraso nebo jiných materiálů na bázi cementu, akrylátové pryskyřice, polyesterové a epoxidové pryskyřice.
  b)       Napouštění fermeží, paraloidem B, penetrace, epoxidem.
  c)       Mechanická příprava polotovaru pro osazení. Míní se tím seškrábnutí a zdrsnění styčné plochy sádrového profilu. Více v bodě A8 – direktiva montážních prací ze strany odběratele. (Doporučený nadstandard.)
  d)       Příprava pro osazení penetrací (Myšleno penetrování styčné plochy sádrového profilu). Více v bodě direktiva montážních prací ze strany odběratele. (Doporučený nadstandard.)
 5. Výčet uznaných defektů a závad, které jsou nad rámec charakteristiky materiálů a principu výroby (takzvané Hrubé defekty):
  a)       Praskliny viditelné okem.
  b)      Odlomky kusů plastiky a profilací.
  c)       Příliš měkká sádra, tvarohové konzistence.
  d)      Prohliny a tvarové defekty celkového tvaru a profilu.
  e)      Škrábance a nehladký povrch.
  f)      Vše ve viditelnosti nad vzdálenost 1,5 metru prostého lidského oka.
 6. Výčet charakteristických znaků a drobných závad, které neuznává Artcapita jako reklamační závady (Drobné a Bezvýznamné defekty):
  a)      Vlasové, sotva okem viditelné praskliny, nebo jakékoliv jiné defekty viditelné lupou nebo sotva viditelné lidským okem ze vzdálenosti minimálně 1,5m.
  b)      Jakékoliv odlomky v plastice sádrového profilu do velikosti 2 mm.
  c)      Standardní tvrdost sádry dle poměrových tabulek udaných výrobcem.
  d)      Křivosti celkového tvaru v odchylce 5 mm od perfektní roviny.
  e)      Škrábance viditelné lupou, nebo velmi špatně lidským okem ze vzdálenosti minimálně 1,5m. Jemně sametový povrch sádrového charakteru.
  f)       Jakékoli vizuální defekty zadní strany, která po osazení není vidět, nebo se lepí na zeď či strop.
 7. Výjimky a tolerované procento závad:
  a)      Tenké dekorační lišty mohou být v balení prasklé, prasklé kusy nesmějí přesáhnout deset procent na balení. (Nejedná se o závadu, která by ovlivnila finální výsledek po osazení, takto tenké lišty při osazování stejně praskají.)
  b)      Prodávající si vyhrazuje právo na drobné technické změny prodávaného zboží.
  c)      Veškeré zboží, vyjma uvedeného v bodě A4.07.a, má povolenou kazovost do tří procent na balení.
  d)      Jelikož se jedná o ruční výrobu, má každý kus zboží povolené vizuální defekty do pěti procent svého povrchu.

 

A5.

Direktiva katalogu STUCCODECOR STANDARD

 1. Katalog Stuccodecor Standard (dále jen „Standard“) je katalog volně prodejného zboží, což znamená, že zboží si je možné zakoupit a společnost Artcapita nemusí realizovat montáž a osazení.
 2. Minimální odběr je nákup zboží v hodnotě 5.000Kč. (Výjimečně lze nakoupit zboží i za celkově nižší cenu, ovšem pouze po posouzení společností Artcapita na základě dalších okolností. Za předpokladu, že společnost Artcapita rozhodne, že bude takovýto prodej realizován, pak je vždy účtováno balné podle aktuálního ceníku a malometrážní příplatek 50% z ceny.)
 3. Platební podmínky pro katalog Standard:
  a)         Kupující vždy platí sto procent ceny zboží před vyzvednutím nebo závozem zboží.
  b)         Platba probíhá na základě zálohové faktury a vyúčtovací fakturu získává kupující se zbožím.
  c)         U větších projektů je možné udělat výjimku a platby rozdělit. Velikost projektu určuje společnost Artcapita, ne kupující. (Kupující v tomto případě pouze navrhuje a Artcapita buď vyhoví, nebo ne.)
 4. Artcapita není povinna akceptovat objednávku kupujícího, pokud pojme podezření, nebo bude informována že:
  a)         Je z objednávky zřejmé, že se jedná o nákup zboží za účelem jeho další duplikace.
  b)        Objednávka zboží bude mít tento příkladný obsah: 1ks rozety typ A, 1ks rozety typ B, 1ks rozety typ C, 1,5bm fabionu typ A, 1,5bm fabionu typ B, atd.
 5. Artcapita není povinna k prodeji zboží.

A6.

Direktiva katalogu STUCCO DECOR CLASSIC

 1. Katalog Stuccodecor Classic (dále jen „Classic“) obsahuje zboží prodejné, což znamená, že zboží si je možné zakoupit bez montáže společnosti Artcapita.
 2. Minimální odběr je nákup zboží v hodnotě 10.000Kč. (Výjimečně lze nakoupit zboží i za celkově nižší cenu, ovšem pouze po posouzení společností Artcapita na základě dalších okolností. Za předpokladu, že společnost Artcapita rozhodne, že bude takovýto prodej realizován, pak je vždy účtováno balné podle aktuálního ceníku a malometrážní příplatek 50% z ceny.)
 3. Platební podmínky pro katalog Classic:
  a)        Kupující vždy platí sto procent ceny zboží před vyzvednutím nebo závozem zboží.
  b)       Platba probíhá na základě zálohové faktury a vyúčtovací fakturu kupující získává se zbožím.
  c)        U větších projektů je možné udělat výjimku a platby rozdělit. Velikost projektu určuje společnost Artcapita, ne kupující. (Kupující v tomto případě pouze navrhuje a Artcapita buď vyhoví, nebo ne.)
 4. Artcapita není povinna akceptovat objednávku kupujícího, pokud pojme podezření, nebo bude informována že:
  a)        Je z objednávky zřejmé že se jedná o nákup zboží za účelem jeho další duplikace.
  b)       Objednávka zboží bude mít tento příkladný obsah: 1ks rozety typ A, 1ks rozety typ B, 1ks rozety typ C, 1,5bm fabionu typ A, 1,5bm fabionu typ B, atd.
 5. Společnost Artcapita není povinna k prodeji zboží.

A7.

Direktiva katalogu STUCCO DECOR LUXURY

 1. Katalog Stuccodecor Luxury (dále jen „Luxury“) není volně prodejný katalog, což znamená, že zboží prezentované v tomto katalogu je možné zakoupit pouze s montáží společnosti Artcapita, nebo autorizovaného subdodavatele.
 2. Zboží z katalogu Luxury není možné zakoupit bez předchozího architektonického servisu poskytovaného společností. U malých zakázek lze udělat výjimku a zboží lze prodat i bez předchozího architektonického servisu, musí se ale jednat vždy jen o doplňky ke zboží z jiných katalogů.
 3. Platební podmínky pro katalog Luxury:
  a)       Kupující vždy platí sto procent ceny zboží před vyzvednutím nebo závozem zboží.
  b)       Platba probíhá na základě zálohové faktury a vyúčtovací fakturu kupující získává se zbožím.
  c)       U větších projektů je možné udělat výjimku a platby rozdělit. Velikost projektu určuje společnost Artcapita, ne kupující. (Kupující v tomto případě pouze navrhuje a Artcapita buď vyhoví, nebo ne.)

A8.

Direktiva ATYPICKÉ VÝROBY

 1. Artcapita vyrobí jakékoliv profilace, které nejsou v katalogu Standard za podmínek:
  a)       Nad dvacet běžných metrů, jinak se výroba vůbec nespouští. Pod tuto hranici je zcela na posouzení společnosti Artcapita, zda profilaci vyrobí a uzavře s odběratelem příslušnou smlouvu.
  b)      Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu tzv. poplatek za spuštění atypické výroby a výrobu šablony daného profilu, dle aktuálního ceníku společnosti Artcapita, který je k dostání na stuccodecor.cz. Nad padesát běžných metrů platí kupující 50 % uvedeného poplatku, nad sto běžných metrů uvedený poplatek kupující neplatí.
 2. Artcapita vyrobí jakýkoliv profil s plastickými profilacemi, které nejsou v katalozích Classic a Luxury za podmínek:
  a)      Nad padesát běžných metrů nebo kusů, jinak se výroba vůbec nespouští.
  b)      Kupující platí pouze výrobek nikoliv model, více direktiva autorských práv A14. Výroba formy je zpoplatněna dle aktuálního ceníku společnosti Artcapita, který je k dostání na stuccodecor.cz, takzvanou „jednou amortizací formy“, která připadá na jedno zboží. Počet zboží rovná se počet amortizací.
  c)      Artcapita má právo měnit podmínky dle individuální situace zakázky.

 3. Podmínky Atypické výroby v bodě A8 neplatí, pokud kupující využije službu Architektonický servis v bodě A10. V tom případě se jakákoliv atypická výroba řídí podmínkami Architektonického servisu společnosti  dle bodu A10.

A9.

Direktiva AUTORIZOVANÝ SUBDODAVATEL MONTÁŽNÍCH PRACÍ A ŠKOLENÍ V OSAZENÍ SÁDROVÝCH PRVKŮ

 1. Základní školení o správnosti manipulace se zbožím a technologií osazení nabízí Artcapita automaticky bezplatně k zakoupenému zboží. Rozšířené školení nabízí společnost Artcapita jako placenou službu dle aktuálního ceníku Artcapita, který je k dostání na stuccodecor.cz.
 2. Autorizovaná osoba musí projít rozšířeným školením a složit autorizační a talentovou zkoušku. Samotné školení není autorizace.
 3. Autorizaci subdodavatele montážních prací provádí výhradně společnost ARTCAPITA s.r.o.
 4. Autorizovaná může být pouze fyzická osoba.
 5. Autorizovaná osoba není nikterak oprávněna jednat za společnost Artcapita.
 6. Dokument autorizace osoby je jednostránkový, se jménem a podpisem autorizované osoby, je ověřen podpisem jednatele Artcapity, uděluje se na jeden rok. Je vyhotoven ve třech stejnopisech, přičemž společnost Artcapita obdrží dva ze tří. Dokument autorizované osoby je veřejně k nahlédnutí v digitální formě na webové stránce stuccodecor.cz.
 7. Artcapita má nezpochybnitelné právo kdykoliv zrušit autorizaci před jejím termínem ukončení. Ke zrušení autorizace společnosti Artcapita postačí vymazat dokument z webové stránky www.stuccodecor.cz. Dokumenty autorizace, které nejsou v digitální podobě dostupné na www.stuccodecor.cz jsou zcela neplatné.

A10.

Direktiva ARCHITEKTONICKÝ SERVIS SPOLEČNOSTI

 1. Architektonický servis je služba designu interiéru, která není poskytována automaticky ke každé zakázce. Je poskytnut za podmínek:
  a)       Kupující projevil zájem o zboží z katalogu Luxury a Stuccodecor Stropní sestavy, zde je služba pro zákazníka obligatorní, je poskytována automaticky a je zpoplatněna.
  b)       Kupující si službu přeje a rozsahem svého projektu splňuje kritéria pro danou službu.
 2. Architektonický servis je placená služba:
  a)       První vizualizaci a řešení interiéru (jednu místnost) realizuje Artcapita na vlastní náklady, její cenu kupující platí zpětně, pokud dojde k realizaci takového řešení.
  b)       Veškeré další návrhy a vizualizace jsou placeny předem dle aktuálního ceníku společnosti Artcapita, který je dostupný na www.stuccodecor.cz.

A11.

Direktiva MONTÁŽNÍCH PRACÍ ZE STRANY ODBĚRATELE:

 1. Pokud Artcapita dodává pouze zboží, nenese žádnou zodpovědnost za jeho případné znehodnocení po předání zboží a jeho ze strany odběratele nebo třetí osoby následnou nevhodnou:
  a)       Manipulací
  b)       Skladováním
  c)       Použití nevhodných kotvících a fixačních materiálů.
  d)      Špatných pracovních postupů
 2. Záruka společnosti Artcapita se vztahuje pouze na zboží zabalené v bednách, ke kterým odběratel doloží protokol o řádném předání.
 3. Ze záruky lze vyjmout zboží poškozené z důvodu:
  a)      Nevhodnou manipulací ze strany odběratele nebo třetí osoby a v důsledku toho Artcapita považuje jakékoliv mechanické poškození za závadu ze strany odběratele.
  b)      Nevhodným skladováním (více v bodě A13 – direktiva  doporučené skladování).

A12.

Direktiva MONTÁŽNÍCH PRACÍ ZE STRANY SPOLEČNOSTI ARTCAPITA

 1. Artcapita neposkytuje montážní práce ke zboží automaticky. Vyjma bodů A7. dále A16. dále A17. dále A18. kde je zboží nedílnou součástí dodávky.
 2. Montážní práce jsou vždy samostatná zakázka zcela nezávislá na předchozím odběru zboží. Vyjma bodů A7. dále A16. dále A17. dále A18. kde je zboží nedílnou součástí dodávky.
 3. Artcapita uznává pouze objednávky vlastní dle vzoru nezávazné cenové nabídky zaslané objednateli.
 4. Objednávku lze považovat za akceptovanou pouze po podpisu obou stran, nebo po splnění podmínek uvedených v bodě A3.02
 5. Pokud bude mezi smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo:
  a)      Artcapita akceptuje pouze smlouvy vytvořené na základě vlastního vzoru smlouvy o dílo.
  b)      Kvůli bezpečnosti a obraně zneužití je vzor smlouvy oproštěn o charakteristické poznávací grafické prvky, které Artcapita přidává při tisku smlouvy.
  c)      Smlouva podle tohoto článku musí být písemná a v provedení s grafickými prvky Artcapita. Nebude-li mít písemné vyhotovení této smlouvy tyto grafické bezpečnostní prvky, může společnost Artcapita od takové smlouvy okamžitě odstoupit.
 6. Smlouvou o dílo realizuje společnost Artcapita pouze ty zakázky, které svou komplikovanou formou nelze řešit prostou objednávkou na osazovací práce.
 7. Všeobecné podmínky k objednávce na osazovací práce z bodu A12.03.-04.:
  a)      Podpisem této objednávky ze strany odběratele a dodavatele, nebo oboustranným akceptováním dle bodu A3.02.b je uzavřena mezi odběratelem a dodavatelem smlouva o osazení sádrových dekoračních prvků (specifikovaných pod katalogovém číslu v základní nabídce zahrnutých služeb objednávky), které se dodavatel zavazuje provést v místě realizace a odběratel se zavazuje za ně uhradit v objednávce sjednanou cenu.
  b)      Odběratel je povinen umožnit svoz zboží na místo realizace dle bodu A3.04. a nástup navazujících stavebních osazovacích prací. V případě, že tak neučiní, zavazuje se odběratel zaplatit dodavateli skladné, které činí 5 % z ceny zboží za každý den skladování, dokud si zboží osobně nevyzvedne na adrese výroby dodavatele nebo umožní dodavateli svoz na místo realizace. Termín dokončení díla se každý den skladování posunuje o den, maximálně ale o 30 pracovních dní. Poté musí odběratel zohlednit alternativní termín nástupu a dokončení díla navržený dodavatelem. Pokud tak neučiní, má dodavatel právo odstoupit od osazení prvků na místě realizace.
  c)       Odstoupení od realizace osazení, pokud došlo na fakta z bodu A12.07.b., probíhá takto: Dodavatel může použít zaplacenou zálohu na osazovací práce k započtení za smluvní pokutou odběratele, kterou je dodavatel oprávněn vystavit pro případ vzniku škody v podobě výdajů spojených s přípravou zakázky a blokováním pracovních kapacit pro tuto zakázku. Dodavatel zanechá zboží již zaplacené odběratelem na místě realizace, dle bodu A3.04. s výjimkou zboží z katalogu Stuccodecor Luxury a Stuccodecor Stropní sestavy, v tom případě dodavatel zboží odveze a vrátí částku ceny zboží odběrateli. Dodavatel je oprávněn vystavit smluvní pokutu odběrateli, který s tím výslovně souhlasí, ve výši 30 % z ceny dodávky zboží podle objednávky. Pokud se zboží nachází stále u Dodavatele, ale bylo již odběratelem zaplaceno, zavazuje se odběratel zaplatit dodavateli skladné tak dlouho, dokud si zboží nevyzvedne dle bodu A12.07.b. Zboží je předáno odběrateli za podmínky, že doplatí cenu skladného. Výjimkou je zboží z katalogu Stuccodecor Luxury a Stuccodecor Stropní sestavy, v tom případě Dodavatel zboží nepředá odběrateli, ale vrátí částku ceny zboží odběrateli. Dodavatel je oprávněn vystavit smluvní pokutu odběrateli, který s tím výslovně souhlasí, ve výši 30 % z ceny dodávky zboží podle objednávky. Dodavatel nemusí odstraňovat následky svých přípravných nebo již osazovacích prací, které do té doby vykonal na místě realizace Odběratel, není oprávněn účtovat žádné své výdaje spojené s Dodavatelovým nástupem na místo realizace.
  d)       Odstoupení od realizace z důvodů odběratele / objednatele: za předpokladu, že dodavatel do té doby splnil veškeré své závazky vůči odběrateli, se odstopení odběratele považuje za hrubé porušení smlouvy / objednávky a dodavatel má právo účtovat odběrateli kompenzaci za ušlý zisk ve výši 50% celkové ceny díla. Pokud byla již část smluvené práce zrealizována a odběratel v průběhu těchto prací odstoupí od dalšího plnění dodavatele: dodavatel může přepočítat osazovací koeficienty dané zakázky dle bodu A12.7.e, dále zrušit slevy a zvýhodnění. Tyto finanční rozdíly může dodavatel účtovat odběrateli jako další smluvní pokutu.
  e)       Ceny osazení jsou stanoveny dle aktuálního ceníku společnosti Artcapita, který je dostupný na www.stuccodecor.cz. Cena osazení je vždy počítána na míru dané zakázce osazovacím koeficientem a je vní zohledněné místo realizace, termín finálního dokončení a rozsah díla. Pokud dojde ke změně některého z těchto faktorů ze strany objednatele, je dodavatel oprávněn přepočítat své osazovací koeficienty a vzniklý rozdíl vyúčtovat jako vícepráce ve vyúčtovací faktuře, kterou se objednatel zavazuje uhradit.
  f)       Odběratel se zavazuje mít veškeré stavební práce a technologie, které přicházejí do styku nebo na ně technologicky navazuje montáž sádrových dekoračních prvků (dále jen „prvky“) v řádné kvalitě a to tak, aby mohlo dojít ke kvalitnímu osazení prvků. V případě, že dodavatel při započetí nebo v průběhu práce zjistí, že některá stavební práce nebo technologie je v rozporu s kvalitním osazením prvků, je odběratel povinen na výzvu dodavatele bez zbytečného odkladu od této výzvy technologii a práci předělat. V případě, že odběratel trvá na použití stávající technologie, přestože byl dodavatelem vyzván k nápravě, je dodavatel zproštěn jakékoliv záruky díla. Odběrateli / objednateli nevzniká právo účtovat cokoliv dodavateli ze svého dřžení v místě realizace, nebo úzce spojeného s ním. Dodavatel v této věci zejména potřebuje ke svému plnění a odběratel mu to bezplatně poskytne: vztup na místo realizace a užití prostředků s tím spojených, veškeré energie spojené s plněním dodavatele, temperování místa realizace na teplotu vhodnou ke kvalitnímu plnění dodavatele, parkování a užití manipulačních prostor, skladování materiálu a nářadí spojeného s plněním dodavatele a to po jakkoliv dlouhou dobu realizace, přístup k vodě a toaletě. Dále odběrateli / objednateli nevzniká právo účtovat dodavateli jakékoliv své práce a výdaje ať už přípravné či dokončovací spojené s plněním dodavatele.
  g)       Dodavatel splní svoji povinnost k vytvoření a předání osazených prvků bez závad a nedodělků nejpozději v termínu uvedeném v objednávce. Pokud tak neučiní, má odběratel právo vystavit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý den zpoždění. Dodavatel má právo vystavit odběrateli, pokud se zpozdí s proplacením faktury po splatnosti uvedené na faktuře, smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení.
  h)        Odběratel se zavazuje převzít zboží bez závad řádně přepravené a umožnit jeho kvalitní skladování v prostorách realizace, poskytovat potřebnou součinnost, zejména přístup dodavateli k vodě a elektrické síti. Povinností odběratele je zamezit třetí osobě, aby poškodila nebo zcizila prvky uskladněné v prostorách realizace.
  i)       Odběratel akceptuje podmínku dodavatele, že záruční podmínky lze uplatnit pouze na řádně předané dílo. Za řádně předané dílo se považuje proplacení konečné faktury. Pokud byla v zálohové faktuře vyplacena celá částka zboží a nedošlo na plnění bodu A12.7.c.-d.-e, vyúčtovací faktura je vystavena na částku 0 Kč, bude zboží řádně předáno Protokolem o předání zboží. Záruka díla se řídí direktivy Záruční podmínky osazovacích a stavebních prací Artcapita dle bodu A19.
  j)      Objednávka, pokud není uvedeno jinak, se řídí občanským zákoníkem. č. 89/2012 Sb.
  k)        Smluvní strany prohlašují, že při jednání o této smlouvě měly rovné postavení a žádná z nich nejednala tak, jako by byla slabší smluvní stranou. Smluvní strany se navzájem ujišťují, že veškerá ujednání a prohlášení v této smlouvě považují za učiněná v oboustranné dobré víře a v souladu s dobrými mravy. Obě smluvní strany prohlašují, že při sjednávání této smlouvy jednaly v rámci své podnikatelské činnosti.
  l)        Tuto objednávku /smlouvu lze měnit jen na základě písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

A13.

Direktiva DOPORUČENÉ SKLADOVÁNÍ A MANIPULACE SE ZBOŽÍM

 1. Artcapita doporučuje dodržení uvedených skladovacích zásad:
  a)       Sklady musí být suché.
  b)       Zboží v bednách musí být skladováno tak, jak bylo kupujícímu předáno. (V žádném případě vzhůru nohama, nebo vertikálně)
  c)       Zboží ani bedny nesmí přijít do styku s tekoucí nebo kapající vodou.
  d)       Bedny musí ležet na rovné podložce.
  e)       Pokud je na sobě více beden, musí být proloženy extrudovaným polystyrénem. Takovéto skladování se dlouhodobě nedoporučuje, protože papír se sesedá.
 2. Doporučená manipulace:
  a)       S bednami se nesmí házet, pouštět je prudce na zem, stoupat na ně nebo pokládat těžké předměty.
  b)      Bednu musí nést vždy dva lidé.
  c)       Jeden štuk se uchopuje oběma rukama ve dvou třetinách a vždy tak, aby delší strana profilace byla svisle, následně přetočíme celý sádrový profil do svislé polohy.
 3. Artcapita výše uvedené zásady manipulace pouze doporučuje a nenese žádnou zodpovědnost za závady vzniklé nevhodnou manipulací a skladování na straně kupujícího.

A14.

Direktiva AUTORSKÝCH PRÁV

 1. Veškeré zboží prezentované v katalozích společnosti Artcapita je chráněno autorským zákonem, stejně tak veškeré zboží vytvořené atypickou výrobou v bodu A7. Autorská práva patří jednatelům společnosti Artcapita, jimiž jsou Ondřej Dvořák a Mgr. Kateřina Langrová.
 2. Užití autorských práv:
  a)     U atypické výroby, pokud je to výslovné přání kupujícího lze sjednat licenční autorskou smlouvou k danému modelu zboží, práva k užití autorských práv v rozsahu stanoveném ve smlouvě. Autorskou smlouvu vytváří vždy Artcapita. V takovém případě kupující platí plnou cenu výroby modelu zboží plus jeho vyčíslitelnou uměleckou hodnotu, kterou stanovuje Artcapita.
  b)     Kupující, vyjma bodu A14.02.a, neplatí cenu výroby modelu zboží.
 3. Dodavatel Artcapita má právo prezentovat se pořízenými záznamy z místa realizace kupujícího, odběratele, objednatele (dále jen objednatel), jako jsou fotografie a videa zachycující průběh tvorby díla, fotografie a videa zachycující hotové dílo.
  a)     Vždy, pokud to nebylo výslovné přání objednatele, před započetím tvorby návrhů a objednávkového rozpočtu. Tak, aby dodavatel mohl tento fakt zohlednit v cenové nabídce montážních prací jako přirážku ke standardní ceně.
  b)     Objednatel musí dovolit vyjma bodů A14.03.a a A14.03.c dodavateli pořízení záznamů v místě realizace.
  c)      Pracuje-li dodavatel podle přesného zadání objednatele, který tak přináší vlastní design do projektu a dodavatelova práce se zcela omezuje jen na řemeslnou dodávku bez jakékoliv invence dodavatele. Pořízení záznamů se bude týkat pouze dílčích detailů řemeslného zpracování tak, aby dodavatel dokázal svou vysokou řemeslnou úroveň.
  d)     Dodavatel zveřejnuje svou práci v návaznosti na jiná řemesla a technologie (například tapety, parkety) tak, aby nenarušil objednatelovo právo na soukromí.

A15.

Direktiva POSOUZENÍ OBJEDNÁVKY

 1. Artcapita má nezpochybnitelné právo odmítnou jakoukoliv objednávku, zvláště pak pokud pojme podezření:
  a)      Že se jedná o účelovou objednávku nekalé soutěže.
  b)      Odběratel se nechová v souladu s dobrými mravy.
  c)      Je z objednávky zřejmé, že se jedná o nákup zboží za účelem jeho další duplikace.
  d)      Objednávka zboží bude mít tento příkladný obsah: 1ks rozety typ A, 1ks rozety typ B, 1ks rozety typ C, 1,5bm fabionu typ A, 1,5bm fabionu typ B, atd.
  e)      Celková cena zboží je v rozporu s direktivy nákupu v katalozích společnosti Artcapita.
  f)       Artcapita zjistí, že kupující je v insolvenci, neplatí DPH, neoprávněně podniká, atd.
 2. Artcapita není povinna uvádět důvod pro odmítnutí objednávky.
 3. Termíny a vyrozumění odběratele:
  a)      Artcapita zašle vyrozumění svého rozhodnutí o přijetí / nepřijetí objednávky do pěti pracovních dnů na e-mail uvedený v poptávce kupujícím.
  b)      V období státních svátků a obvyklých týdnech dovolené si společnost Artcapita vymiňuje prodloužení doby pro zaslání vyrozumění na deset pracovních dní.

A16.

Direktiva KATALOGU STUCCODECOR TOOLS

 1. Katalog Stuccodecor Tools (dále jen „Tools“) obsahuje zboží a služby prodejné, které je možné si objednat jako rozšíření objednávky.
 2. Minimální odběr je nákup zboží v hodnotě 500Kč. (Výjimečně lze nakoupit zboží i za celkově nižší cenu, ovšem pouze po posouzení společností Artcapita na základě dalších okolností. Za předpokladu, že společnost Artcapita rozhodne, že bude takovýto prodej realizován, pak je vždy účtováno balné podle aktuálního ceníku a malometrážní příplatek 50% z ceny.)
 3. Platební podmínky pro katalog Tools:
  a)      Kupující vždy platí sto procent ceny zboží před vyzvednutím nebo závozem zboží.
  b)      Platba probíhá na základě zálohové faktury a vyúčtovací fakturu kupující získává se zbožím.
  c)      U větších projektů je možné udělat výjimku a platby rozdělit. Velikost projektu určuje společnost Artcapita, ne kupující. (Kupující v tomto případě pouze navrhuje a Artcapita buď vyhoví, nebo ne.)
 4. Společnost Artcapita není povinna k prodeji zboží.

A17.

Direktiva KATALOGU STUCCODECOR NATURE

a

KATALOGU STUCCODECOR FUTURE

 1. Katalog Stuccodecor Nature a Stuccodecor Future (dále jen „Nature a Future“) obsahuje zboží prodejné, což znamená, že zboží si je možné zakoupit bez montáže společnosti Artcapita.
 2. Minimální odběr je nákup zboží v hodnotě 5.000Kč. (Výjimečně lze nakoupit zboží i za celkově nižší cenu, ovšem pouze po posouzení společností Artcapita na základě dalších okolností. Za předpokladu, že společnost Artcapita rozhodne, že bude takovýto prodej realizován, pak je vždy účtováno balné podle aktuálního ceníku a malometrážní příplatek 50% z ceny.)
 3. Platební podmínky pro katalog Nature a Future:
  a)       Kupující vždy platí sto procent ceny zboží před vyzvednutím nebo závozem zboží.
  b)       Platba probíhá na základě zálohové faktury a vyúčtovací fakturu kupující získává se zbožím.
  c)       U větších projektů je možné udělat výjimku a platby rozdělit. Velikost projektu určuje společnost Artcapita, ne kupující. (Kupující v tomto případě pouze navrhuje a Artcapita buď vyhoví, nebo ne.)
 4. Artcapita není povinna akceptovat objednávku kupujícího, pokud pojme podezření, nebo bude informována že:
  a)       Je z objednávky zřejmé, že se jedná o nákup zboží za účelem jeho další duplikace.
  b)      Objednávka zboží bude mít tento příkladný obsah: 1ks rozety typ A, 1ks rozety typ B, 1ks rozety typ C, 1,5bm fabionu typ A, 1,5bm fabionu typ B, atd.
 5. Společnost Artcapita není povinna k prodeji zboží.

A18.

Direktiva KATALOGU STROPNÍCH SESTAV

 1. Katalog Stuccodecor Stropní sestavy (dále jen „Sestavy“) není volně prodejný katalog, což znamená, že zboží prezentované v tomto katalogu je možné zakoupit pouze s montáží společnosti Artcapita, nebo autorizovaného subdodavatele. V podstatě se jedná o zboží z katalogu Standard, Classic a Luxury, které je prodáváno v kolekci jako celý zdobný strop se zvýhodněnou cenou.
 2. Zboží z katalogu Luxury není možné zakoupit bez předchozího architektonického servisu poskytovaného společností (Toto je cesta, jak si vybrat už sestavený strop bez architektonického servisu.)
 3. Platební podmínky pro katalog Sestavy:
  a)      Kupující vždy platí sto procent ceny zboží před vyzvednutím nebo závozem zboží.
  b)     Platba probíhá na základě zálohové faktury a vyúčtovací fakturu kupující získává se zbožím.
  c)      U větších projektů je možné udělat výjimku a platby rozdělit. Velikost projektu určuje společnost Artcapita, ne kupující. (Kupující v tomto případě pouze navrhuje a Artcapita buď vyhoví, nebo ne.)

A19.

Direktiva ZÁRUČNÍ PODMÍNKY OSAZOVACÍCH A STAVEBNÍCH PRACÍ ZE STRANY ARTCAPITA

 1. Artcapita poskytuje na osazené zboží až desetiletou záruku, která je platná za následujících podmínek:
  a)     U historických budov, kdy je zboží osazováno na původní dobře zachovalou omítku na zdi a rákosovém stropu, stropu z rabicového pletiva a omítky.
  b)     U nových budov, kdy je zboží osazováno na vápenocementovou omítku, která je dobře soudržná a bez dutin. Dále kdy probíhá osazení na beton v podhledu a na zdi.
 2. Artcapita poskytuje standardní dvouletou nebo zkrácenou záruku za následujících podmínek:
  a)     U historických budov, kdy je zboží osazováno na původní dobře zachovalou omítku na zdi a sádrokartonovém podhledu, který je zavěšen na původním rákosovém stropu.
  b)     U nových budov, kdy je zboží osazováno na sádrokartonový podhled a vápenocementovou omítku zdi.
  c)     U historických a nových budov kdy je zboží osazováno na plochy pouze ze sádrokartonu.
 3. Výčet uznaných defektů a závad, které jsou nad rámec charakteristiky materiálů a principu technologie osazení (takzvané Hrubé defekty osazení):
  a)     Praskliny viditelné okem ze vzdálenosti minimálně 1,5 m, ve spojích jednotlivých segmentů, mezi stěnou a štukem, mezi stropem a štukem.
  b)    Odlomky kusů plastiky a profilací.
  c)     Špatně zretušované spoje, viditelné ze vzdálenosti minimálně 1,5m a vypadané přetmely kotevních vrutů.
 4. Výčet charakteristických znaků a drobných závad, které neuznává Artcapita jako reklamační závady (Drobné a Bezvýznamné defekty osazení):
  a)     Vlasové, sotva okem viditelné praskliny, nebo jakékoliv jiné defekty viditelné lupou nebo sotva viditelné lidským okem ze vzdálenosti minimálně 1,5m.
  b)     Jakékoliv odlomky v plastice sádrového profilu do velikosti 2 mm.
  c)     Drobné vlnky ve tmelených spojích viditelné při nepřirozeném světlu v nepřirozeném úhlu. (Osvit stropu halogenovým reflektorem umístěným blízko stropu.)
  d)     Křivosti a prohliny celkových tvarů v rámci milimetrů, ne centimetrů. (Pokud ovšem sádrový štuk nekopíruje křivost zdi nebo stropu.)
  e)     Škrábance viditelné lupou, nebo velmi špatně lidským okem ze vzdálenosti minimálně 1,5m. Jemně sametový povrch sádrového charakteru.
  f)      Jakékoliv praskliny nebo defekty, které jsou viditelné i na zdech a stropu, na nichž je zboží instalováno. (Takzvané statické praskliny.)
 5. Výjimky a tolerované procento závad, které nelze reklamovat:
  a)     Pokud je zboží osazeno na sádrokartonový podklad, který byl špatně zrealizován, dochází k vyšší pravděpodobnosti a četnosti vzniku prasklin vlivem pohybu podkladu.
  b)     Je-li zboží osazeno na praskající omítku, s největší pravděpodobností praskne také.
  c)     Omítky realizované z více vrstev, které jsou nesoudržné, mohou způsobit odskočení sádrového prvku od podkladu.
  d)     Jelikož se jedná o ruční práci, tak každý projekt osazených sádrových prvků může mít: praskliny, křivosti, škrábance, díry, odlomky v 2% svého celkového rozsahu.
 6. Artcapita posuzuje podkladové technologie a rozhoduje o jejich vhodnosti či nevhodnosti k použití pro osazení zboží a to i zpětně, ve všech typech sporů a ke svým rozhodnutím, která jsou nezpochybnitelná, nepotřebuje dalšího arbitra.
 7. Artcapita vždy rozhodne, jaký typ záruky na daný projekt udělí.
 8. Artcapita není povinna hlídat vhodnost podkladových technologií před nástupem svého osazení na místě realizace. Její doporučení jsou pouze vstřícná vůle k objednateli.
 9. Artcapita jedná vždy čestně a přijímá oprávněné reklamace, zároveň si ale vyhrazuje právo rozhodovat o oprávněnosti reklamace dle bodu A19.06.

A20.

Direktiva ZÁVĚRECNÁ USTANOVENÍ OBCHODNÍCH PODMÍNEK

 1. Změny všeobecných obchodních podmínek:
  a)      Artcapita má nezpochybnitelné právo dělat změny ve všeobecných obchodních podmínkách.
  b)      Artcapita nenese žádnou právní zodpovědnost spojenou s důsledky nesprávného pochopení významu těchto obchodních podmínek.
 2. Povinnosti společnosti Artcapita:
  a)      Artcapita jedná vždy čestně a v souladu s právním i ekonomickým řádem České republiky.
  b)      Artcapita má nezpochybnitelné právo v případě nutnosti nekonat dle povinností sepsaných v těchto obchodních podmínkách, a je zcela imunní vůči právním a ekonomickým důsledkům z nich vyplívajících.